Albers Consultancy Hoogezand

                                                                     Algemene voorwaarden:

 

A.      Definities

1.      In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.      ‘opdrachtnemer’: Albers Consultancy Hoogezand, gevestigd te Hoogezand. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 61511137

b.      ‘de opdrachtnemer’: de(rechts-)persoon die ‘opdrachtnemer’, verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

(toepassingsgebied)

2.      Deze toepassingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten. Dit alles in de ruimste zin des woords.

(Geen plicht tot aanvaarding opdracht)

3.      ‘opdrachtnemer’, kan nimmer tot acceptatie van werkzaamheden en inspanningen verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

(Recht tot wijziging algemene voorwaarden)

4.      ‘opdrachtnemer’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien die zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de ‘opdrachtnemer’ gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of gewijzigde wet- en regelgeving hiervoor aanleiding geeft. De ‘opdrachtgever’ wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht.

 

B.      Werkzaamheden

Indien de ‘opdrachtgever’ ‘opdrachtnemer’ opdracht geeft werkzaamheden voor hem/haar uit te voeren, machtigt de ‘opdrachtgever’ ‘opdrachtnemer’ in zijn/haar naam alle benodigde handelingen te verrichten die naar het oordeel van ‘opdrachtnemer’ noodzakelijk en/of nuttig zijn.

Deze machtiging houdt onder meer in:

a.      Het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van belanghebbenden.

b.      Het treffen van een, gelet op de omstandigheden van de situatie, redelijke betalingsregeling.

c.       Het inschakelen van derden in het algemeen belang van de werkzaamheden.

d.      Bemiddeling met belanghebbenden in de ruimste zin des woords.

 

C.      Verplichtingen ‘opdrachtgever’

 

1.      ‘Opdrachtgever’ dient ‘opdrachtnemer’ direct in kennis te stellen als er in een lopend traject wijzigingen en of veranderingen ontstaan waardoor de uitgangspunten en omstandigheden veranderd zijn.

2.      ‘Opdrachtgever’ is verplicht alle in het kader van de opdracht door ‘opdrachtnemer’ aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

3.      ‘Opdrachtgever’ zal alle ter behandeling noodzakelijke bescheiden aan ‘opdrachtnemer’ overdragen.

 

D.     Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

E.      Intellectueel eigendom

 

1.      Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software enz. zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Albers Consultancy Hoogezand worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

2.       ‘opdrachtnemer’ behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie te kennis van derden wordt gebracht.

 

F.       Tarieven

 

1.      De tarieven zijn opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst, welk overeenkomst in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

2.      Alle door ‘opdrachtnemer’ aangegeven tarieven zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.

3.      ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de ‘opdrachtgever’ gerechtigd de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen danwel voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

4.      De ‘opdrachtgever’ komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.

 

G.     Aansprakelijkheid

 

1.      ‘opdrachtnemer’ heeft met betrekking tot het welslagen van de een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

2.      In geval van overmacht is ‘opdrachtnemer’ niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ‘opdrachtnemer’ onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

3.      In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van ‘opdrachtnemer’ of dat van zijn ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft ‘opdrachtnemer’, naar zijn keuze, het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat ‘opdrachtnemer’ in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

4.      ‘opdrachtnemer’ voert zijn werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten kunnen uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan ‘opdrachtnemer’ ter behandeling zijn overgedragen.

5.      De ‘opdrachtgever’ is gehouden de ‘opdrachtnemer’ te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de ‘opdrachtgever’ in bewerking nemen en behandelen van de door ‘opdrachtgever’ aangeboden stukken.

 

H.     Betaling

 

1.      Betaling van de door ‘opdrachtnemer’ gefactureerde bedragen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen de gestelde termijn.

2.      De ‘opdrachtgever’ kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt. Nadien wordt de ‘opdrachtgever’ geacht onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan.

3.      Indien de ‘opdrachtgever’ ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor ‘opdrachtnemer’ genoodzaakt wordt zijn vordering ter effectuering van zijn rechten aan derden uit handen te geven, deze kosten worden doorberekend aan ‘opdrachtgever’.

 

I.        Duur van de overeenkomst

 

1.      De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

2.      De overeenkomst wordt aangegaan conform de looptijd die is bepaald in de dienstverleningsovereenkomst.

3.      Na het verstrijken van de overeenkomst kan deze alleen schriftelijk worden verlengd.

4.      ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien de ‘opdrachtgever’ in strijd handelt met één of meerder bepalingen van een met ‘opdrachtnemer’ gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.

 

J.        Afwijkende overeenkomsten

 

1.      ‘opdrachtnemer’ is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten.

 

K.      Slotbepalingen

 

1.      Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt ‘opdrachtnemer’ de aan zijn door ‘opdrachtgever’ ter beschikking gestelde stukken aan de ‘opdrachtgever’ over. De ‘opdrachtnemer’ heeft de bevoegdheid zijn verplichting tot afgifte van alle onder zijn berustende stukken op te schorten, totdat ‘opdrachtgever’ aan al zijn/haar verplichtingen tegenover ‘opdrachtnemer’, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

2.      Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Budgetcoach
Bespaaradviseur
Thuisadministratie
Contact-Tarieven
Algemene voorwaarden